Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 icon

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013

Реклама:tải về 13.86 Kb.
TênMẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013
Chuyển đổi dữ liệu28.06.2013
Kích13.86 Kb.
loạiTài liệu
nguồn
Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo

Thông tư số /2013/TT-BCA ngày……/……/2013Tỉnh/thành phố:

Quận/huyện/thị xã:
Tổ dân phố:
Phường/xã/thị trấn:
Thôn/xóm:
^ PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ
group21. Họ và tên(Viết in hoa đủ dấu ):

2. Sinh ngày..........tháng...........năm...............3. Giới tính:  Nam  Nữ

4. Nơi sinh:

5. Quê quán:

6. Dân tộc: ........................................7. Tôn giáo:

8. Quốctịch:

9. Số Chứng minh nhân dân:…………......................…….....................Ngày cấp:............/.............../............................

Nơi cấp:

10. Trình độ học vấn(1):

11. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật(2):

12. Nghề nghiệp hiện tại:

13. Nơi làm việc:

14. Nơi thường trú(3):

15. Nơi ở hiện tại(3):

16. Họ và tên cha(Viết in hoa đủ dấu):…………………….....................................Quốc tịch:

Họ tên mẹ(Viết in hoa đủ dấu):…..……………………......……..........................Quốc tịch:

Họ tên vợ/chồng(Viết in hoa đủ dấu):…..…………………................................Quốc tịch:

17. Họ và tên chủ hộ(Viết in hoa đủ dấu ):

Quan hệ với chủ hộ:…………………………………Số sổ hộ khẩu:

18. Số Hộ chiếu:........................................................ Ngày cấp:........./.........../..............

Cơ quan cấp:

19. Số Thẻ bảo hiểm y tế…………………...…........ Ngày cấp:.........../.........../...........

Cơ quan cấp :

20. Mã số thuế cá nhân:

21. Tình trạng hôn nhân:  Chưa kết hôn  Đã kết hôn  Ly hôn

Ghi chú:(1)Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở...; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ").

(2)Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(3)Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày ........ tháng ........ năm 20 ......

s

Xác nhận của Cảnh sát khu vực/ Người khai

Trưởng Công an xã/phường/thị trấn Công an viên (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn
Реклама:

liên quan:

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục ii-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục i-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục i-3 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục i-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục ii-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục ii-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục i-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục ii-18 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục ii-15 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư ban hành kèm theo Thông tư số /2013/tt-bca ngày / /2013 iconPhụ lục ii-15 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/tt-bkhđT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đặt một nút trên trang web của bạn:
Tài liệu


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©gvn.docsread.com 2000-2013
Khi sao chép các vật liệu cần thiết cho các liên kết hoạt động là để thu thập dữ liệu một.
được sử dụng cho việc quản lý
Tài liệu