Điều Phạm vi điều chỉnh icon

Điều Phạm vi điều chỉnh

Реклама:tải về 271.47 Kb.
TênĐiều Phạm vi điều chỉnh
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2013
Kích271.47 Kb.
loạiTài liệu
nguồn
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Điều 24. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính


1. Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi

Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi có quyền tạm giữ giấy tờ có liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn cho đến khi tổ chức, cá nhân chấp hành xong quyết định xử phạt. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm không có những giấy tờ nói trên, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa phương tiện về bến đậu hoặc trụ sở cơ quan để giải quyết hoặc tạm giữ tang vật phương tiện theo thẩm quyền.

Trong trường hợp vi phạm mà theo Nghị định này quy định hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, Thanh tra chuyên ngành thức ăn chăn nuôi được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa phương tiện về bến đậu hoặc trụ sở cơ quan để giải quyết hoặc tạm giữ tang vật phương tiện theo thẩm quyền.

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Điều 25. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi có hành vi sách nhiễu, dung túng, bao che vi phạm, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời; xử phạt không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng bị xử phạt, không đúng hành vi vi phạm bị xử phạt; áp dụng không đúng hình thức, mức xử phạt và biện pháp khác; chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền bạc, hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm; làm cản trở lưu thông hàng hóa hợp pháp, gây thiệt hại cho người kinh doanh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
^

Điều 26. Mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính


Ban hành kèm theo Nghị định này các phụ lục, mẫu biên bản và quyết định để sử dụng xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
^

Điều 27. Hiệu lực thi hành


Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2011.

Điều 28. Trách nhiệm thi hành


1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Viện Kiểm sát NDTC;

- Toà án nhân dân tối cao;

- UB Giám sát tài chính QG;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT.

^ TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG


(đã ký)


Nguyễn Tấn DũngPHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày tháng năm 2011 của Chính phủ quy định

xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi)

___________________________________________________TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
------------


^ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------


Số: ………../BB-VPHC

………(1) …….., ngày .. tháng … năm …….

 BIÊN BẢN

^ Vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi
Hôm nay, hồi …… giờ … ngày … tháng … năm … tại ... (2) ............................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Ông/bà …......................................………… Chức vụ:..................................

Cơ quan...............................................................................................................

2. Ông/bà …......................................………… Chức vụ: .................................

Cơ quan...............................................................................................................

Với sự chứng kiến của:

1. Ông/bà ………………………… Nghề nghiệp: .............................................

Số CMND: ………….. Ngày cấp …………… Nơi cấp: ...................................

2. Ông (bà): ......................................Nghề nghiệp: ...........................................

Số CMND: ....……….. Ngày cấp …….....…… Nơi cấp: ..................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về .......................... (3) .....đối với:

Tổ chức/cá nhân vi phạm ...................................................................................

Địa chỉ: ………..............…(4) ...........................................................................

Nghề nghiệp: ……….(5) ...................................................................................

Số CMND: ………. (6)….. Ngày cấp ……………. Nơi cấp ..........................

Đã có những hành vi vi phạm hành chính như sau: .................... (7)..................

Người lập biên bản đã yêu cầu ……………… (8) .........................................

1. Đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

2. Các biện pháp ngăn chặn (Nếu có)

3. …………..(9) ……… có mặt tại: ..................................................................

đúng … giờ … ngày …tháng … năm ………. để giải quyết vụ việc vi phạm.

Biên bản gồm … trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang và được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị như nhau, giao cho …… (10) ………….. 01 bản, 01 bản cơ quan lập biên bản giữ.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến khác (nếu có):

 

^ Người vi phạm
(hoặc đại diện tổ chức vi phạm)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

 ^ Người bị thiệt hại
(hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Đại diện của Chính quyền cơ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


1 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2 Ghi địa chỉ nơi xảy ra vi phạm.

3 Ghi theo nội dung vi phạm về thức ăn chăn nuôi.

4 Ghi cụ thể địa chỉ của tổ chức/cá nhân vi phạm.

5 Đối với cá nhân vi phạm.

6 Đối với cá nhân vi phạm

7 Mô tả hành vi vi phạm

8 Tổ chức/cá nhân vi phạm.

9 Tổ chức/cá nhân vi phạm.

10 Tổ chức/cá nhân vi phạm

 

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày tháng năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi)

___________________________________________________


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
------------


^ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------


Số: ………../QĐ-TTTV

………(1) …….., ngày .. tháng … năm …….


^ QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

về thức ăn chăn nuôi

........................................(2).........................................

____________________________

Căn cứ khoản 4 Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều ................... Nghị định số …/2010/NĐ-CP ngày …/…./2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Biên bản số:......ngày......tháng ...... năm ........ của .............................

Tôi................................................Chức vụ ...................................................

Đơn vị ............................................................................................................

^ QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu của Ông (bà)/Tổ chức .....................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi đã tạm giữ theo Biên bản số:......ngày......tháng ...... năm ........ bao gồm: ................(3).......

Điều 2. Trình tự, thủ tục tịch thu tang vật, hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 60, Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 3. Các Ông (bà) .................................................................................

Và Ông (bà) ................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3.....

- Lưu.................


^ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


1. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2. Ghi rõ từng trường hợp: không xác định được chủ sỡ hữu; quá thời hạn tái xuất; không có người đến nhận; hàng hóa, tang vật vi phạm do người dưới 14 tuổi vận chuyển; tang vật thuộc loại cấm lưu thông, cấm lưu hành trong trường hợp quá thời hạn không ra quyết định xử phạt.

^ 3. Ghi rõ hàng hóa, tang vật hoặc phương tiện bị tịch thu. 

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày tháng năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi)

___________________________________________________TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
------------


^ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------


Số: ………../BB-TG-TVPT

………(1) …….., ngày .. tháng … năm …….

 BIÊN BẢN

^ Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
về thức ăn chăn nuôi
Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều ……….. Nghị định số …./..../NĐ-CP ngày …/…/……. của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số ………ngày ……. tháng ……… năm …………..do ……….(2) ………. chức vụ ………………………….. ký;

Để có cơ sở xác minh thêm tình tiết làm căn cứ quyết định xử lý/hoặc ngăn chặn ngay vi phạm hành chính,

Hôm nay, hồi ……… giờ … ngày … tháng … năm …….. tại ……………....

....................................................................................................... ..................

Chúng tôi gồm: (3)

1. Ông/bà …......................................………… Chức vụ: ..................................

Cơ quan...............................................................................................................

2. Ông/bà …......................................………… Chức vụ: .................................

Cơ quan...............................................................................................................

^ Người vi phạm hành chính là:

Ông (bà)/tổ chức: … (4) ………………….................................................

Nghề nghiệp: ……………………… Năm sinh .......................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Số CMND: …………. Ngày cấp ………… Nơi cấp: ........................................

^ Với sự chứng kiến của:

Ông (bà): … (5) ……………………..............................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Số CMND: …….. Ngày cấp ……… Nơi cấp: .................................................

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC gồm:

Số thứ tự

Tên, nhãn hiệu, quy cách, xuất xứ tang vật, phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

Tình trạng tang vật, phương tiện (6)

Ghi chú (7)

.............

……………………..

…………..

………….

……………

………

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản kết thúc vào hồi …… giờ cùng ngày được lập thành 02 bản. Một bản được giao cho cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm.

Biên bản này gồm ….. trang, được cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Hoặc có ý kiến bổ sung khác như sau: (8)

.............................................................................................................................^ Người vi phạm
(hoặc đại diện tổ chức vi phạm)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ra quyết định tạm giữ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

^ Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đại diện chính quyền cơ sở(9)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

1 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2 Ghi rõ họ tên, chức vụ người ký quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

3 Họ tên, chức vụ người lập biên bản.

4 Nếu là tổ chức thì ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

5 Họ tên người chứng kiến (nếu có). Nếu có đại diện chính quyền cơ sở phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

6 Nếu là phương tiện ghi thêm số đăng ký 

7 Ghi rõ tang vật, phương tiện có niêm phong không, nếu có niêm phong thì phải có chữ ký của người vi phạm.

8 Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản.

9 Trong trường hợp niêm phong tang vật mà người vi phạm vắng mặt thì phải có sự tham gia và chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở.

 

PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày tháng năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi)

___________________________________________________TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
------------


^ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------


Số: ………../BB-KPTVTĐV

………(1) …….., ngày .. tháng … năm …….
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Реклама:

liên quan:

Điều Phạm vi điều chỉnh iconĐiều Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 2 Điều Giải thích từ ngữ 2

Điều Phạm vi điều chỉnh iconCHƯƠng I quy đỊnh chung điều Mục đích, đối tượng và phạm VI điều chỉnh

Điều Phạm vi điều chỉnh iconQuyếT ĐỊNH: Điều Phạm VI điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều Phạm vi điều chỉnh iconPhần 1: những qui đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh

Điều Phạm vi điều chỉnh iconChương I những quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh

Điều Phạm vi điều chỉnh iconPhần 1: những qui đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh

Điều Phạm vi điều chỉnh iconChương I những quy đỊnh chung 8 Điều Phạm VI điều chỉnh và đối tượng áp dụng 8

Điều Phạm vi điều chỉnh iconCHƯƠng I quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh

Điều Phạm vi điều chỉnh iconCHƯƠng I quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh

Điều Phạm vi điều chỉnh iconChương I quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh

Điều Phạm vi điều chỉnh iconNHỮng quy đỊnh chung 4 Điều Phạm VI điều chỉnh 4

Đặt một nút trên trang web của bạn:
Tài liệu


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©gvn.docsread.com 2000-2013
Khi sao chép các vật liệu cần thiết cho các liên kết hoạt động là để thu thập dữ liệu một.
được sử dụng cho việc quản lý
Tài liệu