PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” icon

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt”

Реклама:tải về 31.51 Kb.
TênPHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt”
Chuyển đổi dữ liệu16.07.2013
Kích31.51 Kb.
loạiTài liệu
nguồn


PHỤ LỤC 2

Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 2083/HD-BCĐ ngày 28 / 9 /2012 của Ban chỉ đạo

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn)


Số TT

Nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí

Điểm chuẩn

(100 điểm)

Điểm chấm

I

Tiêu chí I

20
1

- Hàng năm, Đảng ủy có nghị quyết, UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

0 - 10
2

- Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

(Đạt điểm tối đa)

0 - 10
II

Tiêu chí II

20
1

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

0 - 10
2

- Có mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở khu dân cư.

0 - 10
III

Tiêu chí III

Không để xảy ra các hoạt động sau

(Đạt điểm tối đa)

20
1

- Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

0 - 5
2

- Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

0 - 5
3

- Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động ly khai đòi tự trị, gây rối an ninh, trật tự.

0 - 5
4

- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

0 - 5
IV

Tiêu chí IV

Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác bao gồm:

20
1

- Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật so với năm trước.

0 - 5
2

- Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời.

0 - 5
3

- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng.

(Đạt điểm tối đa)

0 - 5
4

- Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của khu dân cư gây ra ở cộng đồng.

(Đạt điểm tối đa)

0 - 5
V

Tiêu chí V

(Đạt điểm tối đa)

20
1

- Hàng năm, Công an xã, phường, thị trấn, bảo vệ dân phố phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên.

0 - 10
2

- Lực lượng bảo vệ công an xã, phường, thị trấn, bảo vệ dân phố không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

0 - 5
3

- Có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

0 - 5


Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn
Реклама:

liên quan:

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconPHỤ LỤC 4 Hướng dẫn chấm điểm nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt”

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconPHỤ LỤC 3 Hướng dẫn chấm điểm cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt”

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconBẢng tổng hợp kết quả chấM ĐIỂm các tiêu chí phân loại phưỜNG, XÃ, thị trấn năM 2012

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconHƯỚng dẫn chấM ĐIỂm tiêu chí 1: chỉ ĐẠO, ĐIỀu hành công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dâN (4 ĐIỂM)

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconTIÊu chuẩn và thang đIỂm thi đua ủy ban mặt trận tổ quốc quậN – huyện năM 2011

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconMẪU 1 HƯỚng dẫn chấM ĐIỂm cho các nội dung của từng chỉ SỐ theo các tiêu chí, linh vựC ĐÁnh giá

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconCủa Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconTỔng cục thi hành án dân sự Số: 1943/ tcthads-vp v/v hướng dẫn thực hiện Bảng chấm điểm thi đua đối với cơ quan thads địa phương CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconBẢng 3 chấM ĐIỂm thi đua các cơ quan thi hành án dân sự ĐỊa phưƠng (Tổng số điểm 200)

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về antt” iconMẫu 2 BẢng tổng hợp kết quả TỰ ĐÁnh giá, chấM ĐIỂm tiêu chí, tiêu chí thành phầN

Đặt một nút trên trang web của bạn:
Tài liệu


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©gvn.docsread.com 2000-2013
Khi sao chép các vật liệu cần thiết cho các liên kết hoạt động là để thu thập dữ liệu một.
được sử dụng cho việc quản lý
Tài liệu